คุณสรัญญา อุรบุญนวลชาติ

ผู้ดูแลปัญหาความผิดปกติจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

 

คุณวิจิตร  ประจิต และคุณธนสร ใจปลื้ม

ผู้เคยเป็นมะเร็งปากมดลูก และลูกผู้ให้การดูแล