ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณจันทร์จิรา พลันเค็นทท์

ผู้เคยเป็นมะเร็งปากมดลูก