ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณรัฐกานต์  เวชกุล

ผู้เคยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก

 

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 2

 

 

 

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1