ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณสรัญญา อุรบุญนวลชาติ

ผู้ดูแลมีปัญหาความผิดปกติจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก