ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณบัณฑิต  ยุวรัตน์

ผู้เคยเป็นมะเร็งปอด

 

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 2

 

 

 

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1