ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณอาภาภรณ์ สนิทปะโค

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านม

 

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 2

 

 

 

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1