ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณประกายรัตน์ นาคเงิน

ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

 

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 2

 

 

 

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1