ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณพรรณเพ็ญ สุดสงวน

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านม