ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณกัญญ์ดริน ธนทวีประเสริฐ

ผู้เคยเป็นมะเร็งปากมดลูกลามไปกระดูกเชิงกราน