ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

 

คุณจิดาพา  ศรีระบาย

ผู้มีปัญหาเบาหวาน