ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

 

คุณสมบูรณ์  ชมแสงแก้ว

ผู้มีปัญหาเบาหวาน