ปัญหาสุขภาพเบาหวาน

 

คุณธีรชัย  ขนอม

ผู้มีปัญหาเบาหวาน