ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

 

คุณสอาด ภักดีการ

ผู้มีปัญหาเบาหวาน