ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

 

คุณอนนท์  ไชยราช

ผู้มีปัญหาเบาหวาน