คุณอัจฉรา นิตยานนท์ 

ผู้ดูแลคุณแม่วัย 74 ปี ที่มีปัญหาจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียก

 

คุณศุภญา ไทยพิสุทธิกุล

ผู้เคยเป็นปัญหา น้ำวุ้นตาเสื่อม

 

คุณยโสธร ชุติโรจน์

ผู้เคยเป็นปัญหาวุ้นตาเสื่อม และจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียก

 

คุณกนกพร ศรีจันทร์

ผู้เคยเป็นปัญหาวุ้นตาเสื่อม

 

คุณรมย์รวินทร์ จันคมณี

ผู้มีปัญหาสายตาเสื่อม

 

คุณศุภญา ไทยพิสุทธิกุล

ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม

 

คุณธีรวรรณ รอบรู้

ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม

 

คุณณัชร วรดานฤทธิ์

ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม

 

คุณกนกพร ศรีจันทร์ 

ผู้มีปัญหาวุันตาเสื่อม

 

คุณณัฐยา ธาราพิมาณ

ผู้มีปัญหาต้อกระจก

 

คุณมนฐกร คงอินทร์

ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม และสายตายาว

 

คุณรัศมีแข ตีระวนิชพงศ์

ผู้มีปัญหาตาแห้งและสายตายาว

 

คุณอภิญญา อุฬุมปานนท์

ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม