คุณรมย์รวินทร์ จันคมณี

ผู้มีปัญหาสายตาเสื่อม

 

คุณศุภญา ไทยพิสุทธิกุล

ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม

 

คุณธีรวรรณ รอบรู้

ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม

 

คุณณัชร วรดานฤทธิ์

ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม

 

คุณกนกพร ศรีจันทร์ 

ผู้มีปัญหาวุันตาเสื่อม

 

คุณณัฐยา ธาราพิมาณ

ผู้มีปัญหาต้อกระจก

 

คุณมนฐกร คงอินทร์

ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม และสายตายาว

 

คุณรัศมีแข ตีระวนิชพงศ์

ผู้มีปัญหาตาแห้งและสายตายาว

 

คุณอภิญญา อุฬุมปานนท์

ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม