ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพกรดไหลย้อน

 

คุณนพรุจ ธนกฤตเดชาวงษ์

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อนด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล