มะเร็งที่คร่าชีวิตผู้หญิงอันดับต้นๆ คือมะเร็งเต้านม จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า ผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 37 ของมะเร็งทั้งหมด

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ M2F ฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560