ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพตา

 

คุณกนกพร ศรีจันทร์

ผู้เคยเป็นปัญหาวุ้นตาเสื่อม