ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพตา

 

คุณรัศมีแข ตีระวนิชพงศ์

ผู้มีปัญหาตาแห้งและสายตายาว